R ekosisteminde dağınık veriler nasıl temizlenir?

Veri temizleme, veri haberciliği süreçlerinde gazetecilerin en çok mesai harcadıkları, zahmetli adımlardan bir tanesi. Günümüzde yapılandırılmış veri kaynakları giderek artıyor olsa da analize başlamadan önce veriyi yayınlandığı formattan (bkz: TÜİK) kurtarmak ve derli hâle getirmek gerekiyor. Özellikle 7/24 haber akışı ve gazetecinin üzerindeki zaman baskısı düşünüldüğünde zaten zahmetli olan bu süreç daha da önemli oluyor. Bu noktada yapılan akademik araştırmalar da gazetecilerin veri haberciliği süreçlerinde en çok zaman yetmezliğinden şikâyet ettiklerini doğruluyor. Fakat bu zahmetli süreci birkaç satır R koduyla kolaylaştırarak zamandan tasarruf etmek mümkün. Peki nasıl? Bu yazıda R yazılımı ile dağınık verileri temizleme yollarını uygulamalı olarak anlatacağım.

Öncelikle dağınık verilerin üstesinden gelmek için R yazılımına alternatif diller (python) ve yazılımlar (Open Refine) kullanılabilir. Özellikle tidyr ve stringr gibi paketlerin varlığı, yazılım kısmında daha kararlı bir ekosisteme (Rstudio) sahip olması bence R’ı bu süreçte daha cazip kılıyor.

Uygulamaya geçmeden önce dağınık veri (dirty data) nedir anlamamız çok önemli. Teşhisi koymadan tedaviye geçemeyiz. Quartz’ın dağınık veri rehberi bu konuda zengin bir kaynak. Adeta veri seti ne derece kirli olabilir sorusuna cevap veriyor. Çalışacağımız veri seti üzerinden birkaç dağınık veri teşhisi koyabiliriz. Veri setine şuradan ulaşabilirsiniz.

1. Teşhis koyalım

Veri setini açtığımda gözüme takılan şeyler şunlar:

 • İlk satır boş ve değişkenler yerine başlık ve kısa bilgiler yer alıyor.
 • Değişken isimleri düzenli değil, büyüklü küçüklü harfler ve noktalama işaretleri içeriyor.
 • Cinsiyet ve Satın Alma sütunlarına ait hücrelerde verilerde boşluklar var ve yine büyüklü küçüklü veriler görülüyor.
 • Ayrıca bazı durumlarda aynı şeyi ifade eden terimler birlikte kullanılmış (IOS / iPhone).
 • Bazı hücrelerde Kadın yerine K, Erkek yerine E gibi kısaltmalar yer alıyor.
 • Son olarak sayısal veri olması gereken Süre sütunu metin verisi olarak yer alıyor.

Teşhisimizi koyduktan sonra yapmamız gerekenler satır ve sütunlardaki verileri gereksiz ifadelerden ve büyüklü küçüklü değerlerden kurtarmak, bazı durumlarda verinin türünü metinden sayısal veriye dönüştürmek, kısaltmaları ve aynı şeyi ifade eden terimleri düzenlemek. Öncelikle ihtiyaç duyacağımız paketleri yükleyerek başlayalım. 

2. Gerekli paketleri yükleyelim

Bu alıştırmada Excel verisini okumak için readxl paketini kullanacağız. Tidyverse paketi veri manipülasyonu süreçlerinde kullanılan dplyr, stringr gibi paketleri içerdiği için veri temizleme adımlarında işimizi kolaylaştıracak. Janitor paketini değişken isimlerini alternatif bir temizleme seçeneği olarak kullanacağız. Readr paketi ile temizlediğimiz veriyi csv formatında dışarı aktaracağız.

install.packages("readxl") 
install.packages("tidyverse") 
install.packages("janitor") 
install.packages("readr")

Paketleri yükledikten sonra library komutu ile çağırıyoruz. Aksi takdirde kullanacağımız kodlar çalışmayabilir.

library("readxl")
library("tidyverse")
library("janitor")
library("readr")

R ekosisteminde veri temizleme veriyi içeri aktarırken başlar

Elimizdeki veri Excel formatında olduğu için readxl paketini kullanıyoruz. Csv, tsv veyahut başka formatlarda olsaydı veriyi okumak için readr paketini kullanabilirdik. R’da veriyi içeri aktarırken read_excel( ) fonksiyonunu kullanacağız. Ve içeri aktardığımız veriye anket adını vereceğiz. Temizleme işlemine geçmeden R mobil oyun verisini nasıl okuyacak bir görelim.

Öncelikle aktaracağımız veriyi tamamlayacağımız bir ifade ile başlamalıyız. Aşağıdaki kodda olduğu gibi anket_kirli ifadesine tanımladım. “<-” bu ifade R yazılımında bu tip işlemleri tanımlamak için kullanılıyor. Sonrasında read_excel() fonksiyonu içerisinde veri seti cihazımda hangi klasörde bulunduğunu belirttim. “~/downloads/örnek.veri.xls” Örnek.veri adlı Excel dosyasının indirilenler klasöründe olduğunu söylüyor. Bu işlem sonrası aktardığım veriyi önizleyebilmek için View() fonksiyonunu kullandım. Bundan sonraki işlemlerde de tanımladığım ifadeler değişse de bu yöntemi tekrar tekrar kullanacağım. Şimdi gelgelelim aktardığımız veri setine:

anket_kirli <- read_excel("~/downloads/örnek_veri.xls") 

View(anket_kirli) 

R yazılımı, üst satırda boşluk bırakıldığı için sütun numaralarını değişken olarak aldı. Üstelik veri içermeyen hücreleri de NA yani eksik veri olarak tanımladı ve 3. satırdaki değişken isimlerini değer olarak algıladı. Bu durumu düzeltmek için read_excel( ) fonksiyonunun “skip” argümanını kullanarak R’a gereksiz satırları atlamasını belirteceğiz. Aşağıda skip argümanını 4′e eşitledik çünkü değişken isimleri ile üst satır arasında 4 satırlık bir aralık vardı. (bkz: ekran_görüntüsü)

anket_skip <- read_excel("~/downloads/örnek_veri.xls", skip = 4) 

View(anket_skip)

Değişken isimleri çok dağınık bir şekilde işlenmiş. Bunun üstesinden gelmek için veriyi R yazılımına aktarırken “col_names” argümanını kullanarak değişken isimlerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bu argümanı kullanırken dikkat etmemiz gereken şey skip = 5’e eşitlemek. Çünkü kendi değişken isimlerimizi veriyoruz. O hâlde önceki satırdaki (4.) isimleri kaldırmalıyız. Aksi halde R *?CinSiyet” Yaş-?/, “Sistem” başlayan değişken isimlerini değer olarak algılayacaktır.

anket <- read_excel("~/downloads/örnek_veri.xls", skip = 5, col_names=c("cinsiyet","yaş_grubu","sistem","süre","satın_alma"), trim_ws = TRUE)

View(anket)

Ayrıca değerlerden önce yer alan boşlukları da trim_ws = TRUE (trim whitespace) argümanıyla ortadan kaldırdık. Sonuç olarak değişken isimlerini veriyi içeri aktarırken değiştirdik.

Fakat her veri 5 değişkenden (sütundan) ibaret değil. 50 değişkenden oluşan bir veri setiyle çalıştığımızı düşünelim. 50 ayrı değişken ismini manuel olarak değiştirmek kabus gibi bir şey olurdu. Janitor paketini işte tam da bu yüzden bu pratiğe dahil ettik. Paketin clean_names() fonksiyonu bizi gereksiz ifadelerden kurtaracak, ayrıca Türkçe karakterler var ise onları İngilizce olarak değiştirecek.

anket_janitor <- read_excel("~/downloads/örnek_veri.xls", skip = 4)
anket_janitor <- clean_names(anket_janitor)

View(anket_janitor)

Değişken isimlerini temizlediğimize göre şimdi daha derinlere inme zamanı. R’ın değişkenleri doğru tanımlaması bizim için çok önemli. O halde R’a veri setinin yapısını soralım. Bu noktada str(), glimpse() ve count() gibi komutlar kullanacağız.

Her iki komut sonucunda da cinsiyet, yaş grubu, sistem, satın_alma değişkenleri <chr> yani karakter, metin verisi olarak tanımlanmış. Fakat süre değişkeni sayı formatında olması gerekirken karakter, metin verisi olarak yer alıyor. Öte yandan daha da büyük sorunlarımız var: Büyüklü küçüklü EVET, Evet, Hayır, HAYIR değerleri, kısaltmalar E, K, ve son olarak IOS, iPhone, Apple ios gibi aynı şeyi ifade eden farklı terimler. Daha öncesinde ekran görüntüsünde saydığım dağınık veri emarelerini teşhis etmiş olsak da R’da net bir şekilde görmek için count() komutunu kullanacağız.

Aşağıda görmüş olduğunuz üç ayrı komutta zincir operatörü ( %>%) kullanıldı. Bu operatör R kodunu daha akıcı ve okunabilir hâle getirmekle beraber, kodları birbirine bağlayabilmemizi de sağlıyor. Aşağıdaki kod, count(anket, cinsiyet) komutunun bir alternatifi. Bu arada count() komutu aşağıda olduğu gibi satırlardaki değerlerin sayısını hesaplıyor. n değeri de değişkenin toplam sayısını gösteriyor.

anket %>% count(cinsiyet)
## # A tibble: 6 x 2
##  cinsiyet   n
##  <chr>  <int>
## 1 E      12
## 2 Erkek    59
## 3 ERKEK    14
## 4 K      6
## 5 KADIN    5
## 6 Kadın    5
anket %>% count(satın_alma)
## # A tibble: 4 x 2
##  satın_alma   n
##  <chr>   <int>
## 1 Evet     38
## 2 EVET      2
## 3 HAYIR     3
## 4 Hayır     58
anket %>% count(sistem)
## # A tibble: 10 x 2
##  sistem    n
##  <chr>   <int>
## 1 Android   52
## 2 ANDROID   16
## 3 Apple    15
## 4 Apple IOS   6
## 5 Huawei    1
## 6 Ios      1
## 7 IOS      7
## 8 iphone    1
## 9 ıOS      1
## 10 Sony     1

Count() komutunu üç ayrı değişkende kullandık. Veri değerlerinin ne derece dağınık olduğu kolaylıkla görülebiliyor. Peki anket verisini temizlemek için şimdi ne yapmalıyız?

Bu noktada ilk olarak Süre verisini parse_number komutu ile metin verisinden sayı verisine dönüştüreceğiz. Sonrasında anket veri setindeki ifadeleri küçük harfe çevireceğiz. Böylelikle kısaltmalar dışında temizleme işlemlerini tamamlamış olacağız. Bunu stringr paketinin str_to_lower komutu ve dplyr paketinin mutate fiiliyle gerçekleştireceğiz. dplyr ve mutate nedir diye merak edenlere daha önce NewsLabTurkey’de yayınlanmış olan R ile Veri Manipülasyonu yazımı öneriyorum.

Basitçe açıklamak gerekirse önce anket veri setini zincir operatörü (%>%) ile mutate fiiline bağladık. Sonrasında süre değişkenini parse_number argümanı ile sayı formatına dönüştürdük. Diğer üç karakter verisini (cinsiyet, sistem, satın_alma), str_to_lower() fonksiyonu ile küçük harfe çevirdik. Son olarak tüm bu işlemi kaydetmek için anket_küçük ifadesine tanımladık.

anket_küçük <- anket %>% mutate(süre = parse_number(süre),
         cinsiyet = str_to_lower(cinsiyet), 
         sistem = str_to_lower(sistem), 
         satın_alma = str_to_lower(satın_alma))
View(anket_küçük)

3. Değerleri yeniden kodlayalım

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere tüm veri değerlerini küçük harfli hâle getirdik. Geriye kısaltmalar kaldı. Aşağıda count komutuyla yaptığımız hesaplamaya göre kısaltmalar sadece cinsiyet ve sistem değişkenlerinde yer alıyor.

anket_küçük %>% count(cinsiyet)
## # A tibble: 5 x 2
##  cinsiyet   n
##  <chr>  <int>
## 1 e      12
## 2 erkek    73
## 3 k      6
## 4 kadin    5
## 5 kadın    5
anket_küçük %>% count(sistem)
## # A tibble: 8 x 2
##  sistem    n
##  <chr>   <int>
## 1 android   68
## 2 apple    15
## 3 apple ios   6
## 4 huawei    1
## 5 ios      8
## 6 iphone    1
## 7 ıos      1
## 8 sony     1

O hâlde Excel’deki bul ve değiştir (find and replace) komutuna benzer bir şekilde malum kısaltmaları veyahut benzer terimleri yeniden kodlayalım.

Kodlama işlemini mutate( ) ve recode( ) fiilleriyle gerçekleştireceğiz. Öncelikle en son tanımladığımız anket_küçük veri setini zincir operatörü ile mutate fiiline bağlıyoruz. Sonrasında yeniden kodlayacağımız değişken ismini (cinsiyet), recode( ) komutuna eşitliyoruz. Bundan sonraki adım çok önemli! recode komutu içerisine önce temizlenecek değişkeni (cinsiyet) ekliyoruz, sonra tırnak içinde yeniden kodlanacak değeri(“e” ve “k”) istenilen ifadeye (“erkek” veya “kadın”) yine tırnak içinde eşitliyoruz. Bu kadar!

anket_küçük %>% 
 mutate(cinsiyet = recode(cinsiyet, "e"="erkek","k"="kadın"))

Kısaca R’a istediğimiz ifadeleri bulmasını ve yeniden kodlamasını (recode) belirttik. Yaptığımız işlemi yeni bir isme tanımlamalıyız. Bunu <- sembolü ile derli anket ifadesine eşitleyebiliriz.

derli_anket <-anket_küçük %>% 
mutate(cinsiyet = recode(cinsiyet, "e" = "erkek","k"="kadın"))

Aynı işlemi farklı değerler kullanarak sistem değişkeni içinde gerçekleştirebiliriz. Tek fark düzeltilecek değerler değiştiriyoruz:

derli_anket %>% 
 mutate(sistem = 
      recode(sistem, "iphone"="ios", "apple" = "ios",
         "apple ios"="ios","ıos" ="ios",
         "huawei"="android","sony"="android"))

Son olarak yaptığımız işlemi derli_anket verisine tanımlayarak anket verimizin temizleme işlemini tamamlamış oluyoruz.

derli_anket <- derli_anket %>% 
 mutate(sistem = 
      recode(sistem, "iphone"="ios", "apple" = "ios",
         "apple ios"="ios","ıos" ="ios",
         "huawei"="android","sony"="android"))


View(derli_anket)

Bu arada iki adımda yaptığımız bu iki işlemi zincir operatörüyle (%>%) birbirine bağlayarak tek adımda yapabilir sadece 3 veya 4 satır kodla gereksiz değerlerden veri setimizi temizleyebiliriz.

derli_anket <- anket_küçük %>% mutate(
cinsiyet = recode(cinsiyet, "e" = "erkek","k"="kadın"), 
sistem = recode(sistem, "iphone"="ios", "apple" = "ios",
         "apple ios"="ios","ıos" ="ios",
         "huawei"="android","sony"="android"))

4. Veri setini dışarı aktarma

Temizlediğimiz veriyi dışarıya csv olarak aktarabiliriz. Bunu yapmak için öncelikle readr paketini kullanacağız. Sonrasında write_csv() komutu içerisine önce tanımladığımız veri seti ismi (derli_anket), sonrasında kaydedilecek klasörü dosyanın uzantısı ile belirtiyoruz. Aşağıdaki işlemde veri setini masaüstüne kaydettim. Temizlenmiş veri setine buradan ulaşılabilir.

library(readr)
write_csv(derli_anket, "~/desktop/derlianket.csv")

Tabii R ekosisteminde veri temizleme pratiği bu gösterdiklerimden ibaret değil. Bu yazıda yüzeysel olarak anlatmaya çalıştım. Eldeki verinin dağınık olma durumuna göre kullanacağınız çözümler de değişecektir. R ekosisteminde veri temizlemede belli bir ölçü yok. Değişkenin veri türünü belirlemeden, kendi özel fonksiyonunuzu yazarak da eldeki veri setini temizleyebilir, derli hâle getirebilirsiniz.


Rstudio ve R yazılımını indirerek aşağıdaki dökümanlar yardımıyla bu pratiği kendi cihazınızda tekrarlayabilirsiniz.

Kullanılan veri seti için tıklayınız.

Kullanılan kodlar için tıklayınız.

Subscribe
Bildir
guest
1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
umit
2 yıl önce

merhaba veriyi çekiyorum fakat verileri excell e aktaramıyorum yardımcı olurmusunuz

İlginizi çekebilir