Kullanım Şartları, Gizlilik ve KVKK

İçindekiler

Kullanım Şartları

Newslabturkey.org adlı ve bu adreste yayın yapan sitemize katılan, sitemizi kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Üye ve kullanıcıların hak ve yükümlülükleri

 • Üye ve kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Sitede siyasi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlanamaz, toplumun zararına olabilecek ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlik ve telkinlerde bulunulamaz. Belli bir politik görüşe ve inançlara hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan söz ve tasarruflarda bulunulamaz.
 • Üye ve kullanıcılar, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birliği bozucu, genel ahlaka, kamu çıkarlarına ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini, aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi halde Newslabturkey.org yönetiminin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamak ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı Newslabturkey.org yönetimine ödemekle yükümlüdür.
 • Üye ve kullanıcılar, Newslabturkey.org kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz.
 • Üye ve kullanıcılar, diğer üye ve kullanıcıların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üye ve kullanıcıların kendisine aittir.
 • Üye ve kullanıcılar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üye ve kullanıcılara ait olacaktır.
 • Üye ve kullanıcılar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet, kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.
 • Üye ve kullanıcılar, kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Bunların içerisinde, e-posta / e-mail adresi ve şifre mevcuttur. Bunların yanı sıra üye ve kullanıcılar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir.

Yasal sorumluluk

 • Üye ve kullanıcılar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkisi olduğunu, aksi durumlarda Newslabturkey.org sitesi ve yetkililerine yönelecek her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler.
 • Üye ve kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Newslabturkey.org yönetimine karşı da münferiden sorumludur.
 • Üye ve kullanıcılar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişlerinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını beyan ve teyit ederler. Üye ve kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin Newslabturkey.org yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

Yasal izin

Üye ve kullanıcılar; kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve / veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve / veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etme ve temsil haklarını, söz konusu ses ve / veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve / veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kişisel Verileri İşleme Politikamız

 1. AMAÇ 

Bu doküman, hukuka ve 6698 numaralı Kişisel Verinin Korunması Kanunu’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına yönelik süreçler konusunda Dernek’in politikalarını belirlemek, bu kapsamda, Dernek Yetkilisi, Üyesi, Temsilcisi ve Yetkilileri, Çalışanları, Çalışan Adayı, Stajyerler, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi, Tedarikçiler, Tedarikçi çalışanları, Tedarikçi Altyüklenicileri, Tedarikçi Altyüklenici çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişileri bilgilendirmek, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gizliliğinin korunmasına ilişkin uyulacak usul ve esasları düzenlemektedir. 

Bu şekilde Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve kişisel veri sahiplerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir. 

 1. KAPSAM 

Bu politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Dernek Üyesi, Temsilcisi ve Dernek Yetkilileri, Dernek Çalışanları, Çalışan Adayı, Stajyerler, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi/Çalışanları, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen gerçek kişileri kapsar. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır. 

Veri Sorumlusu bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. İşbu politikada yer alan hükümlerin yanı sıra, Veri Sorumlusu çalışanları için, Çalışanlar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası uygulanmaktadır. Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin Politika’da belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır. Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki tanımlarda belirtilen gerçek kişilerdir. Politika, Veri Sorumlusu’in kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinin tamamını kapsamakta olup, gereklerine tüm Veri Sorumlusu çalışanları ve ilgili üçüncü taraflarca uyulması zorunludur.

 1. TANIM VE KISALTMALAR 

Dernek/ Derneğimiz/Veri Sorumlusu 

NewsLab Turkey (NLTR), Dijital Medya Araştırmaları Derneği (DMRA) bünyesinde faaliyet gösteren dijital yayın organıdır.

Kişisel Veri/Veriler 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri/Veriler 

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. 

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi 

Dernek Ortağı, Dernek Ortağı Temsilcisi ve Dernek Yetkilileri, Dernek Çalışanları, Çalışan Adayı, Stajyerler, Ziyaretçiler, Müşteriler, Aday Müşteriler, Müşteri Yetkilisi/Çalışanları, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları ve Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi Dernek tarafından işlenen gerçek kişileri ifade eder. 

Çalışan 

Dernek ile arasında iş akdi ilişkisi içerisinde olmuş ve olan gerçek kişilerdir. 

Dernek Temsilcisi 

Dernek’in gerçek ve/veya tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcisi veya temsilcileri 

Dernek Yetkilisi 

Dernek’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişilerdir. 

Çalışan Adayı 

Dernek’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Dernek’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir. 

Stajyer 

Dernek’e stajyer sıfatı ile iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini doğrudan ya da üçüncü kişi kurumlar aracılığı ile Dernek’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir. 

Ziyaretçi 

Dernek’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir. 

Müşteri 

Dernek ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Dernek’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri satın alan veya kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir. 

Aday Müşteri/ Potansiyel Müşteri / 

Dernek’in ürün ve hizmetlerini satın alma kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek ve tüzel kişilerdir.

  

Tedarikçi 

Dernek’in alım kapsamında kalmak kaydıyla her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir. 

Tedarikçi Yetkilisi/ Çalışanı 

Dernek’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişi tedarikçilerin ve tedarikçi altyüklenicilerinin çalışanları, ortakları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, tüm gerçek kişilerdir. 

İrtibat Kişisi 

Dernek Yetkilisi tarafından belirlenecek kişi ya da kişilerdir. 

Veri Kayıt Sistemi 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder. 

Veri Sorumlusu 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. (İşbu politika çerçevesinde Veri Sorumlusu A.Ş’yi ifade eder.) 

Veri İşleyen 

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. 

Açık Rıza 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. 

Anonim Hale Getirme 

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

Kişisel Veri Yok Etme 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

Kişisel Veri Silme 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

Kanun 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. 

KVK Kurulu 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur. 

  
 1. POLİTİKA METNİ 

4.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması 

4.1.01 Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler 

Dernek tarafından Kişisel Veriler, Kanun’da ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Dernek, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder: 

 1. Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir. 
 1. Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır. 
 1. Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Dernek’in işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle, Dernek’in yürütmekte olduğu faaliyet ve süreçleri ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir. 
 1. Kişisel Veriler, Dernek tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için öngörülen amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen Kişisel Veri, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanlar ile sınırlı tutulur. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür. 
 1. İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterilir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

4.1.02 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

Dernek kişisel verileri veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir: 

 1. Dernek, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230’uncu maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır. 

ii.Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Kişisel Veri Sahibi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.

 

iii.Dernek tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir. 

iv.Dernek, veri sorumlusu olarak, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. 

v.Dernek tarafından Kişisel Veri Sahipleri’nin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir. 

vi.Dernek, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir. 

vii.Dernek, Kişisel Veri Sahipleri’nin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Veriler’in işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Kişisel Veri Sahipleri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. Dernek, Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Kişisel Veri Sahipleri’nin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir. 

4.1.03 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

Dernek, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, Kanun’a göre, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler, Dernek tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. Dernek Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir. 

Dernek işbu Politika’da yer alan hükümler yanısıra Özel Nitelikli Kişisel Veriler’in güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika belirlemiştir. Bu konuda Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliği Politikası uygulanmaktadır. 

4.1.04 Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları 

Dernek, Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak, Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri, üçüncü kişilere Kanun’a uygun olarak aktarabilir. Derneğimiz Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda; Dernek, meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, Kişisel Verileri üçüncü kişilere aşağıdaki şartların olması halinde aktarabilir: 

Kişisel Veri sahibinin açık rızası var ise, 

Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 

 1. Kişisel Veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise 
 1. Kişisel Veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa, 
 1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise, 
 1. Dernek’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise, 
 2. Kişisel Veriler, Kişisel Veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 
 1. Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 
 1. Kişisel Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise 

4.1.04.1 Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları 

Dernek Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. Derneğimiz tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir. 

4.1.05 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları 

Dernek, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

(i) Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya 

(ii) Aşağıdaki şartların varlığı halinde; Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın; 

 1. a) Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, 
 1. b) Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir. 

4.1.05.1 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Dernek, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Veri Sahibi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir. 

(i) Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası olması halinde veya 

(ii) Aşağıdaki şartların varlığı halinde; Kişisel Veri Sahibi’nin açık rızası aranmaksızın; 

 1. a) Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde, 
 1. b) Kişisel Veri Sahibi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilmektedir. 

4.2 Kişisel Verilerin Sınıflandırılması, İşlenme ve Aktarılma Amaçları, Aktarılacağı Kişiler 

4.2.01 Kişisel Verilerin Sınıflandırılması 

Dernek nezdinde; Dernek’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4’üncü maddede belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere ve Kanun’da düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir. Bu kategorilerde işlenen kişisel verilerin işbu Politika kapsamında düzenlenen hangi veri sahipleriyle ilişkili olduğu da bu bölümde belirtilmiştir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİ AÇIKLAMASI 

 

Kimlik Bilgisi 

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.

 

İletişim Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; adres no, telefon numarası, iletişim adresi, e-mail adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) faks numarası, IP adresi gibi bilgiler. 

Lokasyon Verisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek’in ticari faaliyetleri ve Dernek’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Kişisel Veri Sahibi’nin, Dernek araçlarının bulunduğu yere ait ve acil çağrılarda belirli veya belirlenebilir konuma ait bilgiler, GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b. 

Özlük Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen; bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, SGK evrakları, Zimmet belgeleri, pasaport bilgileri, fotoğraf, banka bilgileri, izin formu, seyahat formu, masraf formu, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikaları, sigorta bilgileri, sürücü bilgisi her türlü kişisel veri. 

Hukuki İşlem Bilgisi 

Dernek’in hukuki süreçleri, alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, gelen giden evraklar, dava dosyaları gibi bilgiler. 

Müşteri İşlem Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet çek bilgisi, sipariş bilgisi, talep bilgisi, teklif, hizmet numarası gibi bilgiler. 

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte ve çıkışta, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b. 

İşlem Güvenliği Bilgisi 

Dernek’in faaliyetlerini yürütürken gerek Kişisel Veri Sahibi’nin gerekse de Dernek’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen IP Adres bilgileri, İnternet Sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi kişisel veriler. 

Risk Yönetimi Bilgileri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen veriler. 

Finansal Bilgi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler. 

Mesleki Deneyim Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde, Dernek’in Kişisel Veri Sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre işlenen; diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, aday başvuru formları, referans görüşme bilgileri, iş görüşmesi bilgileri, transkript bilgileri gibi veriler. 

Pazarlama Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek’in ticari faaliyetleri ve iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler 

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde veya sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya Dernek’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin aile bireyleri (örn. Eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler. 

Görsel/İşitsel Bilgi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler. 

Kılık Kıyafet Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde elde edilen; fotoğraf, iş görüşme bilgileri, aday başvuru formları ile tespit edilebilir kılık kıyafete ilişkin bilgiler 

Dernek/Vakıf/ 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; 

Sendika Üye Bilgiler 

kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde elde edilen; fotoğraf, iş görüşme bilgileri, aday başvuru formları ile tespit edilebilir dernek, vakıf ve/veya sendika üyeliğine ilişkin bilgiler 

Sağlık Bilgileri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya Dernek ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Dernek’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerinin Sağlık Raporu, Engelli vergi muafiyet belgeleri, sigorta belgeleri, askerlik durum belgesi gibi sağlık verileri 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde veya Dernek ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Dernek’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin adli sicil kaydı gibi verileri 

Biyometrik Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde elde edilen ve üretilen parmak izi, retina gibi veriler 

Genetik Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde; Dernek ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek amacıyla elde edilen Kişisel Veri Sahibi’nin ve/veya aile bireylerine ait genetik sağlık verileri 

Diğer Bilgiler 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Dernek iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde ya da Dernek’in faaliyetleriyle, sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak veya Dernek ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin iş süreçlerini yürütmek veya Dernek’in ve Kişisel Veri Sahibi’nin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla elde edilen gazi, şehit yakını, engel durumu gibi toplumsal özellik bilgileri, araç plaka bilgileri, veriler, IP adresi, arayan ve aranan numara bilgisi, port aralığı, hizmetin başlama ve bitiş zamanı, hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, kullanıcı sayısı ve abone kimlik bilgileri ile altyapısı üzerinden gerçekleşen görüşmeler gibi trafik bilgileri,

Politika’da belirtilen Kişisel Veri Sahipleri’nin hangi tip Kişisel Veriler’inin işlendiği ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ 

İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU 

VERİ SAHİPLERİ 

Kimlik Bilgisi 

Çalışan, Müşteri, Aday Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Çalışan Adayları, Stajyerler, Dernek Ortağı, Dernek Ortağı Temsilcisi, Dernek Yetkilisi, Ziyaretçi, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları 

İletişim Bilgisi 

Çalışan, Çalışan Adayları, Stajyerler, Müşteri, Aday Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Dernek Ortağı, Dernek Ortağı Temsilcisi, Dernek Yetkilisi, Ziyaretçi, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları Üçüncü Kişi 

Lokasyon Verisi 

Çalışan, Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Stajyerler, Dernek Ortağı, Dernek Ortağı Temsilcisi, Dernek Yetkilisi 

İşlem Güvenliği Bilgisi 

Çalışan, Stajyer, Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Ziyaretçi 

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi 

Çalışan, Stajyer 

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi 

Çalışan, Stajyer, Ziyaretçi, Çalışan Adayları, Dernek Ortağı, Dernek Ortağı Temsilcisi, Dernek Yetkilisi 

Finansal Bilgi 

Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Çalışan, Stajyerler, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları

 

Görsel/İşitsel Bilgi 

Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Çalışanlar, Stajyerler, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları 

Özlük Bilgisi 

Çalışanlar, Stajyerler, Dernek Üyeleri 

Hukuki İşlem Bilgisi 

Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Çalışanlar, Stajyerler, Dernek Ortağı, Dernek Ortağı Temsilcisi, Dernek Yetkilisi, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları, Üçüncü Kişiler 

Müşteri İşlem Bilgisi 

Müşteri, Müşteri Yetkilisi 

Risk Yönetimi Bilgisi 

Çalışan, Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Çalışan Adayları, Stajyerler, Dernek Ortağı, Dernek Ortağı Temsilcisi, Dernek Yetkilisi, Ziyaretçi, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları 

Mesleki Deneyim Bilgisi 

Çalışan, Çalışan Adayları, Stajyerler, Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları 

Pazarlama Bilgileri 

Müşteri, Aday Müşteri, Müşteri Yetkilisi, 

Kılık Kıyafet Bilgisi 

Çalışan, Çalışan Adayları, Stajyerler 

Dernek/Vakıf/ Sendika Üye Bilgiler 

Çalışan, Çalışan Adayları, Stajyerler 

Sağlık Bilgileri 

Çalışan, Stajyerler 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgileri

Çalışan, Stajyerler, Dernek Ortağı, Dernek Ortağı Temsilcisi, Dernek Yetkilisi 

Biyometrik Veri 

Çalışan, Stajyerler 

Genetik Veri 

Çalışan, Stajyerler 

Toplumsal Özellik Bilgileri 

Müşteri 

Araç plaka bilgileri 

Tedarikçiler, Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanları 

Trafik Verileri 

Müşteri, Müşteri Yetkilisi, Üçüncü Kişiler 

4.3 Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları 

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Veri Sorumlusu’nun, 

 • Politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, 
 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, 
 • Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, 
 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 
 • Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, 
 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, 
 • Veri tabanlarının oluşturulması, 
 • İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, 
 • Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, 
 • Etkinlik yönetimi, 
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, 
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, 
 • Dernek hukuk işlerinin icrası/takibi, 
 • İtibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, 
 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi, 
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Katılım, e-bülten, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek, 
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek, 
 • Tabi olduğu kanun ve yönetmelikler ile yetkilendirilmiş diğer kurum ve kuruluşlar gibi yerel ve uluslararası mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Dernek tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

4.3.1. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler 

Kişisel Verileriniz; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Politika ile yönetilen aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aşağıdaki amaçlarla aktarılabilir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler 

Veri Aktarım Amacı 

Tedarikçiler 

Dernek’imizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Dernek’imizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Dernek’imize sunulmasını sağlamak veya Dernek’in ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya Grup Dernekleri ile birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak. 

Dernek Yetkilileri 

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Dernek’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 

Bağlı Dernek 

Dernek’in ortaklık ilişkisi içerisinde olduğu Bağlı Dernek ile Bağlı Dernek’in ortak sıfatıyla sahip olduğu yetki ve sorumluluklar kapsamında mevzuat hükümleri uyarınca aktarılabilmektedir. 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir. 

İlgili Özel Hukuk Kişileri 

İlgili özel hukuk kişilerinin mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

Dernek’in İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir. 

Dernek İçi Birimler 

Dernek’in iş süreçleri ve faaliyetlerinin yürütülmesi ve yükümlülüklerinin ifası amacı ile aktarılabilmektedir. 

Bağımsız Denetim Kuruluşu 

Dernek’in yasal yükümlülükleri gereği denetim yükümlülüğü kapsamında bağımsız denetim yetkisine sahip bağımsız denetim kuruluşlarına mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ 

5.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kanun’un amacını düzenleyen 1’inci madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2’inci madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Dernek internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekildeyerine getirilebilmesi için toplanır ve Dernek veya Dernek tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir. 

5.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi 

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Dernek, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i resen veya veri sahibinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel Veriler’in silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilir. Buna göre Kişisel Veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir. Kişisel Veriler’in yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin yok edilmesini ifade etmektedir. Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Veriler’in başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir. 

5.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 

Dernek, Kişisel Veriler’i mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Dernek’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Dernek’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Dernek’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Dernek’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel Veriler’in saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili Dernek tekniklerine dair detaylı düzenlemeler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonimleştirilmesi Politikası’nda yer almaktadır. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAİR HUSUSLAR

Dernek, Kanun’un 12’inci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 

6.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

6.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 

Dernek, Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler 

Dernek tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

 1. Dernek bünyesinde gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir. 
 2. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır. 
 3. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekte, ve kurum için eğitimler yerine getirilmektedir.

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler 

Dernek tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

 1. Çalışanlar, Kişisel Veriler’in korunması hukuku ve Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. 

ii Dernek’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır. 

iii. Dernek’in iş birimlerinin yürütmekte olduğu Kişisel Veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin Kanun’un aradığı Kişisel Veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir. 

 1. İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Dernek içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir. 
 2. Dernek ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Dernek’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, Kişisel Veri’leri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülerek Kanun’dan doğan yükümlülükler yerine getirilmektedir. 

6.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 

Dernek, Kişisel Veriler’in tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. 

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler 

Dernek tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

 1. Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. 
 2. İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır. 
 3. Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 
 4. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 

ee Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır. 

 1. Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 
 2. Kişisel Veriler’in toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır. 

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler 

Dernek tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

a Çalışanlar, Kişisel Veri’lere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir. 

b İş birimi bazında Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Dernek içinde Kişisel Veri’lere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 

c Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Veri’leri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. 

d Dernek tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir. 

6.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 

Dernek, Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

(i) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler 

Dernek tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

 1. Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır. 
 2. Teknik konularda uzman personel tarafından danışmanlık alınmaktadır.

iii. Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır. 

 1. Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır. 
 2. Kişisel Veriler’in tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Veriler’in bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir. 

(ii) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler 

Dernek tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 

 1. Çalışanlar, Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler. 
 2. Düzenli olarak farkındalık eğitimleri düzenlenmekte de farkındalık e-postaları gönderilmektedir. 
 3. Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır. 
 4. Dernek tarafından Kişisel Veriler’in saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir. 

6.2. Kişisel Veri Sahiplerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi 

Dernek, Kişisel Veri Sahipleri’nin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Kişisel Veri Sahipleri’nin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın altıncı bölümünde yer verilmiştir. 

6.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 

Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Veriler’in korunmasına Dernek tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Dernek tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda Dernek bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 

Dernek, Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak, Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahipleri’ni aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa, Dernek temsilcisinin kimliği, Kişisel Veriler’in hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Veriler’in kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kişisel Veri Sahibi’nin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. İşbu aydınlatma yükümlülüğü kapsamında Dernek, gerek yazılı olarak bilgilendirme metinleri yayınlayarak (Örnek: KVKK Aydınlatma Beyanı) gerekse Dernek’in ilgili departmanlarınca sözlü olarak iletişim araçları yoluyla bilgilendirmeler yaparak ilgili kişileri aydınlatmaktadır. 

7.2. Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

Dernek, Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Dernek, Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere; 

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • Kanun’un 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • Kanun’un 11’inci Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarının olduğunu açıklar. 

7.3. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 

Kanun’un 28’inci maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, Kişisel Veri Sahipleri aşağıdaki hallerde, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler: 

 1. Kişisel Veriler’in, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
 2. Kişisel Veriler’in resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
 3. Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. 
 4. Kişisel Veriler’in millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
 5. Kişisel Veriler’in soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde Kişisel Veri Sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarını ileri süremezler: 

 1. Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 
 2. Kişisel Veri Sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 
 3. Kişisel Veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

ı. Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

7.4. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması 

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sorumlusu Başvuru Formu bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Dernek’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir: 

(i) Başvuru formu doldurulduktan sonra noter aracılığı ile Caferağa Mahallesi Şair Nefi Sokak No:46/5 Kadıköy / İstanbul adresine iletilmesi, 

(ii) Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun iletisim@newslabturkey.org adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi. 

(iii) Derneğimize kayıtlı e-mail adresinizden iletisim@newslabturkey.org adresine iletebilirsiniz. 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

7.5. Dernek’in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi 

Dernek, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Dernek, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Dernek, talebin gereğini yerine getirir. 

7.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 1. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER 

9.1. Güncelleme ve Uyum 

Dernek, Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu politika ve diğer ilgili politikalar/düzenlemeler yılda bir kez gözden geçirilerek güncellenir. 

İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.

Veri Sahibi Başvuru/Talep Formu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Veri Sahibi Başvuru/Talep Formu​nu aşağıdaki bağlantıya tıklayarak edinebilirsiniz

Çerez Politikası Aydınlatma Metni

Bu Çerez Politikası (“Politika”) Dijital Medya Araştırmaları Derneği (“DERNEK”) tarafından yönetilen web siteleri için geçerli olup sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezler işbu Politikada açıklanan şekilde kullanılacaktır.

Kişisel Verileriniz, gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. 

Web Sitemiz ziyaretçilerinin, Müşterilerimizin kısaca ilgili kişilerin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla Derneğimizin sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Web sitemize kişisel herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda, mobil cihazınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

Geçerlilik zamanlarına göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır. Derneğimiz tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir.

Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilirsiniz.

Çerez nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması veya daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Biz Hangi Çerezleri nasıl kullanıyoruz?

Bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

Çerez Türleri Nelerdir?

Çerez Türü

Açıklama

Zorunlu Çerezler

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, sitenin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan çerezlerdir.

İşlevsel Çerezler

Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Performans Çerezleri

Performans çerezleri, ziyaretçiler için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaya yardımcı olan web sitesinin temel performans indekslerini anlamak ve analiz etmek için kullanılan çerezlerdir.

Analitik Çerezler

Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Nitelikleri gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Reklam Çerezleri

Reklam çerezleri, ziyaretçilere alakalı reklamlar ve pazarlama kampanyaları sağlamak için kullanılır. Bu çerezler, web sitelerinde ziyaretçileri izler ve özelleştirilmiş reklamlar sağlamak için bilgi toplar.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

Internet gezginindeki çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Derneğimiz web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi düzgün çalışmayabilir.