Tunca Öğreten

2 içerik
1981, İstan­bul do­ğum­lu. İstan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­si İle­ti­şim Fa­kül­te­si­'n­de öğ­re­nim gör­dü. Irak Sa­va­şı sı­ra­sın­da Da­ily Te­leg­raph için Tür­ki­ye ve Ira­k­'­ta içe­rik üret­ti. Daha son­ra sı­ra­sıy­la Ta­raf ga­ze­te­si ve Di­ken.com.tr­'­de edi­tör ve mu­ha­bir ola­rak gö­rev yap­tı.