Adem Emre Topçu
Ka­dir Has Üni­ver­si­te­si Yeni Med­ya bö­lü­mün­de li­sans, Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler bö­lü­mün­de çift ana­dal eği­ti­mi­ne de­vam eden Adem Emre Top­çu, Top­çu­’­nun Göz­lü­ğü, Nolm.us, Ji­yan ve Di­ke­n­’in ar­dın­dan şim­de de Jo­ur­no­’­da ya­zı­yor. Uni­ver­sus Sos­yal Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi­’n­de Si­ya­sal İle­ti­şim ve Ulus­la­ra­ra­sı Po­li­ti­ka alan­la­rın­da ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eder­ken, aynı mer­ke­zin İle­ti­şim Di­rek­tö­rü gö­re­vi­ni sürdürüyor. Ayrıca Medyapod ağı üzerinden gerçekleştirilen Münferit adlı podcast programının yapımcılığını üstleniyor.